Naturlig hovvård

En metod som tar hänsyn till att din häst är en individ

Vildhästar i USADen verkningsmetod som SANHCP har utvecklat är baserad på den forskning Jaime Jackson gjorde på vildhästarna i USA. Sitt ursprung har SANHCP i AANHCP vars metoder senare hovvårdare (framför allt Ove Lind) har utvecklat och anpassat till de europeiska förhållandena.

Varje häst är en unik individ och på samma sätt så är varje hov unik för varje häst. Hovens form bestäms utifrån hästens hovben och det är således troligt att varje hov kommer att variera något i utseende eftersom hovben inte någonsin kommer i exakt likadana uppsättningar. De kommer inte ens i identiska par. Till detta kan också nämnas att hovens form påverkas av den miljö hästen lever i.

Genom att metoden tar hänsyn till hur hästen själv vill att dess hovar ska se ut finns aldrig någon risk för att verkningen kommer att skada hästen på något sätt. Allting sker på hästens egna villkor. Betänk: det är inte människan som bygger upp hästens hov utan det är faktiskt hästen själv som gör det. Det vi hovvårdare gör är att ge hästen de bästa förutsättningar för att själv skapa den hov hästen egentligen vill ha.

Den naturliga hovformen

Med naturlig hovform menas just den form på hoven hästen eftersträvar och skulle skapa sig om förutsättningarna var optimala och hästen fick leva ett fritt liv. En hov med naturlig hovform kommer också att slitas jämnt i balans utan att tippa åt något håll. Om så inte vore fallet skulle hoven allt eftersom tiden gick förändra form allt mer och mer, vilket bevisligen inte inträffar på de vilda hästarna. Tyvärr lever tamhästarna ofta under förhållanden som inte är optimala för deras hälsa och hovar.

Hovvården är ett sätt för människan att kompensera för en del av de onaturliga levnadsförutsättningar som vi utsätter hästen i fångenskap för. Målet är att hjälpa hästen att återskapa sin egen naturliga hovform och vid behov hjälpa hästen att bibehålla densamma.

Läker ut skador och deformationer

Det har visat sig att man genom att verka hästen enligt den metod SANHCP använder (och hålla hästen oskodd) också läker ut många hovrelaterade problem som traditionell vård anser vara svårbehandlade eller omöjliga att åtgärda.

Orsaken till att det fungerar ligger i att en hov med naturlig hovform inte har några felaktiga belastningsförhållanden (som påverkar materialet negativt) och att hoven helt enkelt fungerar bäst (bäst hovmekanism) i denna form.

Således går det rutinmässigt att rehabilitera kronisk fång, hovbensrotation, hovbenssänkning, genomgående sprickor, hålväggar med mera. Ingen häst borde någonsin behöva slaktas på grund utav något sådant.

Självklart måste hästägaren också ta ansvar för att undanröja de problem som kan finnas i hästens levnadsmiljö och dess utfodring för att permanent kunna åtgärda problemen. Enbart barfota räcker inte. Enbart barfota med naturlig hovvård kommer inte heller hela vägen till en högpresterande barfotahäst (även om många problem lindras). Men sedd som en del i helheten där hästen ges en väl anpassad diet och ett naturlikt liv fungerar metoden klockrent.

Vad betyder "barfota"

När vi inom SANHCP säger barfota menar vi att den barfotagående hästens hov i varje stund skall ges just det skydd den behöver, varken mer eller mindre. Det är lika förkastligt att inte ge hästens hovar ett skydd då de behöver det som att påtvinga hästen ett hovbeslag som den inte behöver. För att på bästa sätt tillgodose detta är det lämpligt att hästägaren alltid har passande temporära beslag som t ex hovboots tillgängliga. De moderna hovbootsen är även avsedda (och lämpliga) att användas då hästen används av människan (för ridning, körning eller annan aktivitet) och inte endast som ett "sjukbeslag" för att skydda en känslig hov från kontakt med för hästen just nu för svårt underlag.

Metoden och djurskyddslagen

Inom SANHCP respekterar och följer vi alltid §11 i djurskyddslagen som lyder:

För operativa ingrepp på eller injektioner till djur skall en veterinär anlitas. Detsamma gäller vid annan behandling i syfte att förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom eller skada hos ett djur, om behandlingen kan orsaka lidande som inte är obetydligt.

SANHCP:s verkningsmetod (då med Ove Lind som företrädare) granskades och godkändes av djurskyddsmyndigheten redan år 2004 (vilket även inkluderade rehabiliteringsverkning av bland annat fånghästar).

Dessa sidor reflekterar min erfarenhet, eventuella avvikelser från SANHCP:s officiella hållning står jag själv för.